หน้า 1

xSenchaAPI

 Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- xCode (iOS Simulator)
- PHP WebService
- Google API
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 28 มี.ค. 2556, 19:10

xContact

Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- xCode (iOS Simulator)
- LocalStorage Database
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 28 มี.ค. 2556, 19:06

xCarCalculate

Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- xCode (iOS Simulator)
- PHP WebService
- LocalStorage Database
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 13 มี.ค. 2556, 00:19

xNoteOnline

Application Description
- SenchaTouch & Cordova API
- xCode (iOS Simulator)
- PHP WebService
- MySQL Database
.....(ข้อมูลเพิ่มเติม)

วันที่ : 13 มี.ค. 2556, 00:19

หน้า 1